Structura și regulamentul de funcționare al Asociației Române de Franciză

Marți
07.02.2012
ARF se constituie într-o structură reprezentativă a mediului de afaceri în franciză din România, reunind experiențe și problematici economice diverse din domenii diverse. Structura membrilor asociației a suferit schimbări continue, dar s-a reușit păstrarea viziunii pentru care a fost constituită asociația.
 

Prezentul regulament de funcționare se dorește a fi în deplină concordanță cu principii precum: respectarea drepturilor fundamentale ale omului, astfel cum sunt prevăzute în convențiile internaționale și în normele interne, respectarea întocmai a statutului și a celor mai înalte norme de conduită profesională, neefectuarea nici unui rabat referitor la standardele de calitate, precum și realizarea unei structuri viabile, din punct de vedere functțional, în vederea atingerii urmatoarelor scopuri: eliminarea birocrației, asigurarea unei bune colaborări între structurile interne, precum și între acestea și alte organisme și instituții, eliminarea erorilor, soluționarea cu promptitudine a cererilor, plângerilor, contestațiilor depuse de orice persoană care dorește să devină membru al unuia din programele ce se desfașoară sub egida Asociației, sau care dorește să beneficieze de serviciile și de protecția oferită de Asociația Română de Franciză.

În situația în care membrul unuia din structurile ce fac parte din cadrul Asociației Române de Franciză are, sau există suspiciuni că ar avea vreun interes în soluționarea unui aspect ce îi este adus la cunoștință, acesta va fi obligat să nu intervină în procedura de soluționare a cauzei respective. Neîndeplinirea acestei obligații va atrage nulitatea tuturor actelor și soluțiilor ce au fost emise de către structura din care face parte respectiva persoană.

Structurile Asociației, chiar dacă prezintă interdependențe, precum și raporturi clare de subordonare și coordonare, au la dispoziție, în ceea ce privește soluționarea anumitor probleme ce le sunt prezentate, un anumit grad de autonomie, astfel încât organul ierarhic superior nu va putea înlatura concluziile, soluțiile la care au ajuns membrii structurii ierarhic inferioare, fără îndeplinirea unei proceduri de mediere.

Adunarea Reprezentativă a Membrilor.

Organ fără personalitate juridică, ce funcționează sub egida Asociației Române de Franciză. Se reunește doar în ședințe extraordinare, o dată pe an.

A. ORGANELE DE CONDUCERE ȘI COMPONENȚA LOR :

a) Președinte

b) Președinte de onoare

c) Prim Vice-Președinte

d) 8 vicepreședinți

e) 4 secretari de ședință

Din cadrul Adunării Reprezentative a Membrilor fac parte persoanele ce au obținut calitatea de membru în unul din Programele dezvoltate de Asociația Românaă de Franciză.

B. ATRIBUȚIILE ȘI MODUL DE FUNCȚIONARE:

a) la ședințele asociației participă membrii Consiliului Superior, membrii Adunării Generale, ce au drept de vot în cadrul acesteia.

b) de asemenea, la ședințele desfășurate sub egida Adunării, pot participa și invitați.

c) ordinea de zi a Adunării, precum și pregătirea ședințelor acesteia este realizată de către Secretariatul General.

d) data la care se va desfășura prima sedință a Adunării va fi stabilită de către Consiliul Directiv al Asociației Române de Franciză urmând ca urmatoarele întruniri să se realizeze la data stabilită în ședința anterioară.

e) convocarea membrilor Adunării, precum și a invitațiilor se realizează de către Secretariatul General, prin intermediul Departamentului de Relații.

f) în adoptarea deciziilor, membrii acesteia pun în discuție problemele aflate pe ordinea de zi. Acestea pot fi propuse de către oricare dintre membrii Adunării.

g) își numesc organele de conducere, pe o perioadă de 4 ani.

h) adoptarea deciziilor:

 • se face prin vot majoritar simplu, raportat la numărul de membrii prezenți.
 • organele de conducere se aleg prin vot majoritar simplu secret.
 • în situația în care se candidează pentru un post unic (președinte, prim-vicepreședinte) și nici unul dintre candidați nu întrunește un număr de voturi egal cu 50% +1 din totalul membrilor prezenți, dintre candidați se vor alege primii doi ce întrunesc cel mai mare numar de voturi, dupa care se va trece la o nouă sesiune de votare.
 • i) propun numirea unor membrii onorifici ai Adunării.

  j) prin vot unanim, pot să decidă excluderea unui membru din cadrul Adunării, pentru unul din urmatoarele motive:
 • aduce prejudicii grave de imagine sau materiale Asociației Române de Franciză.
 • a fost condamnat, prin hotarare rămasă definitivă pentru săvârșirea unor infracțiuni ce intră în contradicție directă cu principiile și scopul Asociației Române de Franciză.
 • k) studiază propunerile ce privesc dezvoltarea Programului ce au fost incluse pe ordinea de zi, în vederea dezbaterii.

  l) problemele ce urmează a fi discutate în cadrul sedinței sunt desemnate de o comisie formată din membrii ai Secretariatului General.

  Comisia de disciplină

  Își desfășoară activitatea sub directa coordonare a Secretariatului General, realizând o soluționare optimă a divergențelor apărute între structurile ce fac parte din Programe diferite, precum și între structurile ce nu sunt încadrate în Programele dezvoltate de Asociația Română de Franciză.

  A. ORGANELE DE CONDUCERE:

  a) Președinte

  b) PrimVice-Președinte

  c) 3 Vice-Președinți

  B. ATRIBUȚII:

  1. mediază conflictele ce apar în cadrul sau între organismele ce-și desfășoară activitatea în cadrul unor Programe diferite.
  2. propune soluții în ceea ce privește rezolvarea respectivelor conflictele.
  3. verifică modul în care se desfașoară activitatea organismelor ce fac parte din structura programului, în legatură cu realizarea de către acestea a procesului de evaluare a declarației de conformitate, depusă de persoana ce dorește obținerea calității de membru al Programului.
  4. în acest sens, va face raportări periodice Secretariatului General, în care vor fi prezentate concluziile la care s-au ajuns în urma desfășurării acestei activități.
  5. face propuneri în ceea ce privește fluidizarea și optimizarea activității întreprinse de către organismele care își desfășoară activitatea în cadrul Asociației Române de Franciză pe baza observațiilor proprii, precum și pe baza rapoartelor și observațiilor realizate de celelalte structuri ale Asociației Române de Franciză.
  6. membrii acesteia sunt totodată și membrii în cadrul Consiliului Superior de coordonare și control, participând în această calitate la ședințele ordinare și extraordinare pe care aceasta le susține.
  7. mediază totodata și eventualele conflicte ce ar putea apărea între persoane din exteriorul Asociației Române de Franciză și organisme ce își desfășoară activitatea sub egida Programului, conflicte ce pot apărea în legatură cu modalitatea în care a fost soluționată cererea acestora în vederea dobândirii calității de membru al unuia dintre Programele dezvoltate de către Asociația Română de Franciză.
  8. propun un necesar de venituri, în funcție de activitățile întreprinse pe anul în curs coroborate cu estimările privind activitatea ce va fi întreprinsă în perioada urmatoare.
  9. supervizează activitatea întreprinsă de Subcomisiile de mediere ce fac parte din structurile programelor dezvoltate de Asociația Română de Franciză.
  Secretariatul general

  Prin intermediul acestui organism fără personalitate juridică, se realizează coordonarea întregii activități a Asociației Române de Franciză, reprezentarea acesteia în relațiile cu terții, precum și apărarea intereselor Asociației Române de Franciză în instanță.

  A. ORGANELE DE CONDUCERE:

  a) Secretar General

  b) Prim secretar

  c) 4 Subsecretari

  B. STRUCTURA:

  1.Departamentul de relații:

  a)Compartimentul relațiilor interne

  b)Compartimentul de relații externe

  c)Compartimentul relații cu structurile de stat

  d)Compartimentul de relații cu reprezentanții societății civile și ai sindicatelor

  e)Compartimentul de relații externe

  2.Departamentul de Arhivistică și păstrare a documentelor

  3.Departamentul juridic

  4.Departamentul de protocol

  5.Departamentul de management:

  a)Compartimentul pentru planificarea programelor și a bugetului

  b)Compartimentul pentru managementul resurselor umane

  c)Compartimentul pentru managementul arhivelor

  ATRIBUȚII:

  1. supervizează și aprobă documentele de la secretariatele ce-și desfășoară activitatea în cadrul programelor inițiate și susținute de către Asociația Română de Franciză.
  2. asigură transmiterea datelor, realizează circuitul actelor între structurile Asociației Române de Franciză, precum și între acestea și terții.
  3. îndeplinirea acestor atribuții se realizează prin intermediul Departamentului de relații.
  4. asigură organizarea ședințelor Adunării Reprezetative, Consiliului Director precum și a tuturor acțiunilor interdepartamentale.
  5. realizează, în funcție de propunerile făcute de către organismele ce fac parte din cadrul structurii Asociației Române de Franciză, precum și, în funcție de directivele primite din partea Consiliului Director, o planificare a bugetului și a activităților ce sunt dezvoltate prin intermediul programelor coordonate de către Asociația Română de Franciză.
  6. face propuneri Consiliului Dorector în ceea ce privește personalul necesar în vederea unei optime realizări a activității desfășurate în cadrul Asociației Române de Franciză. Aceste propuneri se realizează având ca fundament modul în care s-a desfășurat activitatea, precum și preconizările referitoare la acest aspect.
  7. asigură buna funcționare a structurilor ce fac parte din cadrul Asociației Române de Franciză.
  8. avizează actele ce emană de la Secretariatele ce fac parte din cadrul programelor dezvoltate de către Asociația Română de Franciză, prin intermediul fiecarui Departament în parte.
  9. poate propune motivat persoanelor ce au atribuția convocării Consiliului Director, fie din inițiativă proprie, fie în urma solicitarilor în acest sens, venite din partea Secretariatelor Programelor, să ceară convocarea Cosiliului, în vederea emiterii de către acesta a unor hotărâri prin care să fie soluționate aspectele menționate în cererea de convocare.
  10. aduce la îndeplinire măsurile adoptate și avizate de către Consiliul Director potrivit statutului intern.
  11. asigură o permanentă colaborare a Asociației Române de Franciză cu structurile de stat, precum și cu reprezentanții societății civile și ai sindicatelor.Membrii acestei Structuri nu pot încheia acte juridice de dispoziție în numele și pe seama Asociației Române de Franciză fără acordul expres anterior al C.D.
  12. în cadrul atribuțiilor Secretariatului General, se înscrie și alinierea normelor și standardelor ce reglementează domeniile de activitate în sfera cărora își desfășoară activitatea Asociația, la normele utilizate în cadrul Uniunii Europene. De altfel, acesta reprezintă unul dintre scopurile fundamentale ale Asociației Române de Franciză.

  În vederea realizării acestuia, Divizia de relații externe va putea desfășura, cu acordul Consiliului Director, urmatoarele activități:

  I. determină și delimitează organismele internaționale ce-și desfășoară activitatea în aceeași sferă ca și Asociația.

  II. stabilește relații de colaborare cu acestea.

  III. colaborează, în vederea realizării acestor atribuții cu structurile din cadrul programelor Asociației Române de Franciză ce au drept obiect de activitatea cercetarea legislației Europene și internaționale, precum și realizarea de propuneri în ceea ce privește desfășurarea programelor desfășurate sub egida Asociației Române de Franciză în concordanță cu aceste reglementări, dar și cu respectarea întocmai a legislației României.

  IV. prin intermediul Diviziei de relații cu structurile de stat, trimite propuneri privind aquisul comunitar, Ministerului Integrării Europene.

  Corpul Observatorilor

  Codul Observatorului

  Codul Observatorului Asociației Române de Franciză, prezintă în extensie drepturile și responsabilitățile persoanelor din cadrul corpului observatorilor. Codul nu poate da răspunsuri pentru toate problemele (unele delicate) din activitatea acestora, dar desigur el este punctul de plecare pentru a ne gandi la acestea și a le pune în dezbatere.

  Consideram că și persoanele adulte își pot modifica modul de a gândi, că munca educațională din cadrul Organizației și exemplul personal al celor din conducere, pot influența comportamentul etic. Putem concluziona că acest Cod exprimă principiile și valorile etice care trebuie să caracterizeze conduita cotidiană a tuturor observatorilor Asociației, de la cei cu funcții de conducere, până la personalul de execuție. El stabilește liniile directoare atât pentru relațiile profesionale dintre observatori și public, cât și între categoriile de personal. Codul Observatorului nu are ca scop înmulțirea regulilor pe care observatorul trebuie să le țină minte, ci de a-i prezenta cu claritate ce se asteaptă de la comportamentul său (să facă sau să nu facă), să-i arate calea care trebuie urmată. Scopul lui este de a procura răspunsuri ce nu se găsesc în conținutul legilor sau regulamentelor pe care le-a învățat, de a-i arăta ce este rezonabil și ce nu, ce trebuie combătut (eliminat) și ce este acceptabil.

  Articolul I.

  Vocația observatorului ARF este apărarea drepturilor legitime ale francizorilor, master francizaților,francizaților și promovarea francizei din România. Pentru aceasta, observatorul își va dezvolta în permanență propriile capacități intelectuale și profesionale pentru a face față, creativ și eficace, problemelor ce le are de rezolvat în timpul îndeplinirilor sarcinilor. În activitatea zilnică, observatorul este conștient de responsabilitățile sale, care îl pun în situația de a alege soluțiile adecvate în toate aspectele muncii sale: în relațiile cu consumatorii, comercianții, autoritățile statului. Observatorul își va orienta activitatea în acord cu acest Cod, cu toate legile, regulamentele, ordinele și alte instrucțiuni aparținând Asociației Române de Franciză, precum și în acord cu judecata sa profesională și propria conștiință.

  O atitudine morală și comportamentul profesional adecvat – sunt elemente esențiale către care se îndreaptă toate considerațiile Codului, astfel:Autoritatea funcției nu poate fi exercitată în interes personal.Își desfășoară activitatea în interesul și în sprijinul persoanei, comunității și instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii, cu respectarea principiilor imparțialității, nediscriminării, proporționalității și gradualității, în vederea respectării drepturilor legitime ale consumatorilor de franciză și promovarea francizei. Este obligat să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului, Constituția și legile țării, prevederile regulamentului observatorilor. Calitatea de observator se dobândește și se pierde în condițiile prevăzute de regulamentul Asociației Române de Franciză, calitatea de observator se dobândește indiferent de rasă, naționalitate, sex, religie, avere sau origine socială.

  Să fie aptă din punct de vedere fizic și psihic;să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate. Activitatea și conduita observatorului sunt evaluate o dată pe lună, iar concluziile se consemnează în aprecierea acestuia cu acordarea unuia dintre urmatoarele calificative: “excepțional”, “foarte bun”, “bun”, “corespunzător”, “necorespunzător”.

  Articolul II.

  Pct.A. Consiliul Director are sarcina de a asigura protejarea demnității profesionale și morale a membrilor spi, indiferent de poziția pe care aceștia o au în cadrul structurilor profesionale și va lua toate măsurile necesare pentru aplicarea și respectarea principiilor cuprinse în prezentul Cod.

  Pct.B. Pe parcursul întregii sale vieți profesionale, observatorul este aflat în serviciul cetățenilor, oferind asistență în domeniul respectării și apărării drepturilor legitime ale consumatorilor și promovării produselor și serviciilor din România.

  Pct.C. Observatorul este obligat să fie în permanență conștient că prin activitatea sa, poate influența modul de viața al unor ființe umane și că acest lucru, implică o relație bazată pe respect, pe asigurarea secretului profesional și a confidențialității informațiilor, în limitele impuse de legile și reglementările actuale.

  Pct.D. Codul observatorilor Asociației Române de Franciză stabilește normele de conduită care trebuie să orienteze comportamentul tuturor observatorilor, atât în timpul exercitării îndatoririlor profesionale, cât și în viața extraprofesională, astfel încât, prin modul lor de viață și prin acțiunile pe care le întreprind, să contribuie la creșterea prestigiului și renumelui organizației.

  Pct.E. Observatorii trebuie să dea dovadă de integritate morală și profesională, să își desfășoare activitatea fără nici o formă de discriminare pe motive de rasă, etnie, sex, orientare sexuală, vârstă, convingeri politice sau religioase, statut social, situație materială, deficiențe fizice sau psihice și să nu ia nici o decizie în baza unor motive sau sentimente personale.

  Pct.F. Prevederile prezentului Cod sunt obligatorii pentru toți membrii si observatorii Organizației, pe toată durata desfășurării activității lor în cadrul acesteia.

  Pct.G. Consiliul Director, are sarcina de a asigura protejarea demnității profesionale și morale a membrilor săi, indiferent de poziția pe care aceștia o au în cadrul structurilor profesionale și va lua toate măsurile necesare pentru aplicarea și respectarea principiilor cuprinse în prezentul Cod.

  Pct.H. În cazul constatării încălcării prevederilor Codului de către membrii sau observatorii organizației, Consiliul Director propune Președintelui măsurile pe care le consideră necesare pentru rezolvarea situației respective.

  Pct.I. Îndatoririle Observatorului: să fie loial organizației din care face parte, să respecte principiile statului de drept și să apere valorile democrației și drepturile legitime ale consumatorilor; să dovedească solicitudine și respect față de orice persoană, în special față de consumatori. Să își perfecționeze continuu nivelul de instruire profesională și generală; să fie disciplinat și să dovedească probitate profesională și morală în întreaga activitate; să fie respectuos, cuviincios și corect. Să acorde sprijin colegilor în executarea atribuțiilor; să informeze Consiliul Director și celelalte autoritati abilitate cu privire la faptele de corupție săvârșite de alți observatori, de care a luat cunostință; prin întregul său comportament, să se arate demn de considerația și încrederea impuse de calitatea de observator;

  Articolul III.

  Pct.A. Obligațiile Observatorului: să păstreze secretul profesional, precum și confidențialitatea datelor dobândite în timpul desfășurării activității, în condițiile legii, cu excepția cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiției sau legea impun dezvăluirea acestora; să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în așa fel încât să nu beneficieze și nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidențiale obținute în calitatea sa oficială; să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal ale acestora, potrivit competențelor stabilite; să aibă o conduită corectă, să nu abuzeze de calitatea sa și să nu compromită, prin activitatea sa publica ori privată, prestigiul calității sau a organizației din care face parte.

  Pct.B. Trebuie să-și exploateze la maximum capacitatea profesională, pentru obținerea de maximă performanță în exercitarea îndatoririlor.

  Pct.C. Trebuie să contribuie la promovarea ordinii de drept, să nu lase interesele personale să-i afecteze deciziile profesionale și, prin integritatea sa, să contribuie la imaginea întregii instituții.

  Pct.D. Trebuie să se asigure că comportamentul său este în concordanță cu acest Cod și servește ca exemplu pentru colegii săi.

  Pct.E. Trebuie să aibă grijă de patrimoniul organizației, folosindu-l economic, cu eficiența și numai pentru scopurile destinate.

  Pct.F. Trebuie să fie foarte atent în transmiterea și consemnarea informațiilor primite. El trebuie să le transmită exact și cu punctualitate celor în drept , făcând întotdeauna distincție între fapte, judecăți și interpretări.

  Pct.G. Trebuie să facă orice i se cere și este posibil, pentru a-și realiza îndatoririle, dând dovadă de inițiativă și perseverență.

  Pct.H. Trebuie să întreprindă numai ceea ce intră în atribuțiile sale și este sigur că poate realiza în bune condiții.

  Pct.I. Trebuie să se considere reprezentant al Asociației Române de Franciză și trebuie să aibă grijă ca toate acțiunile sale , care sunt privite ca fiind ale unui lucrator al acesteia, să ducă la menținerea renumelui și bunei imagini ale organizației.

  Articolul IV

  Pct.A. Trebuie să arate respect față de orice ființă umană, atât în prezența, cât și în absența sa, indiferent daca îl agreează sau nu ca persoană și comportament, fel de a vorbi și de a se îmbrăca.

  Pct.B. Trebuie să aibă grijă să nu ofenseze sensibilitatea celorlalți, valorile în care cred aceștia, obiceiurile și credințele lor.

  Pct.C. Trebuie să fie respectate alte culturi, obiceiuri și credințe, cu excepția celor contrare standardelor legalizate și valorilor morale și profesionale ale organizatției.

  Pct.D. Nu trebuie să permită ca opiniile sale politice, sau de altă natură, să îi afecteze performanțele în realizarea sarcinilor sau relațiile cu ceilalți membrii.

  Pct.E. Trebuie să evite orice implicare emoțională sau personală relativ la persoanele care se adresează Asociației Române de Franciză sau familiilor acestora, cu excepția cazului când aceasta este cerută de realizarea sarcinilor profesionale.

  Pct.F. Trebuie să informeze cu exactitate pe cei autorizați prin lege și să aibă grijă ca informațiile să nu ajungă în posesia unor persoane neautorizate. Trebuie să folosească informațiile confidențiale de care a luat cunostință, numai în vederea îndeplinirii sarcinilor sau îmbunatățirea performanțelor profesionale.

  Pct.G. Trebuie să acționeze numai în limita autorității date, realizându-și îndatoririle cu profesionalism, corectitudine și obiectivitate, fără a favoriza pe nimeni.

  Pct.H. Trebuie să fie preocupat de calitatea muncii sale precum și de justețea demersurilor pe care le întreprinde în soluționarea problemelor sau sarcinilor încredințate.

  Pct.I. Trebuie să se adreseze decent și politicos, într-o manieră corespunzătoare poziției sale.

  Pct.J. Trebuie să-și împartășească cunoștințele sale profesionale cu colegii pentru a-i ajuta să fie capabili să-și îmbunătățească performanțele profesionale și să nu acționeze în nici un fel pentru a-i obstrucționa.

  Articolul V

  Pct.A. Observatorului îi este interzis: să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă, să i se promită, pentru sine sau pentru alții, în considerarea calității sale, daruri sau alte avantaje; să rezolve cereri care nu sunt de competența sa, ori care nu i-au fost repartizate, sau să intervină pentru soluționarea unor asemenea cereri. Să folosească forțat, să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice altele decât cele prevăzute expres în normele și regulamentele Asociației Române de Franciză.

  Pct.B. Abateri Disciplinare:comportarea necorespunzatoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probității profesionale a observatorului sau prestigiului organizației; depășirea atribuțiilor ori lipsa de solicitudine în relațiile cu cetățenii; încalcarea normelor privind confidențialitatea activității desfășurate; intervenția pentru influențarea soluționării unor cereri privind satisfacerea intereselor oricărei persoane.

  Structura fără personalitate juridică, ce supervizează activitatea desfășurată de comisiile de resort, ce funcționează în cadrul programelor desfășurate de Asociației Române de Franciză.

  A. STRUCTURA:

  a) Președinte

  b) Președinte de Onoare

  c) Prim-Vice-Președinte

  d) 4 Vice-Președinți

  B. ATRIBUȚII:

  1. Coordonează acțiunile întreprinse de Comisiile de resort.
  2. Sesizează Comisia de mediere în situația apariției unor probleme ce țin de competența acesteia.
  3. Persoanele din conducere dețin calitatea de membrii ai Consiliului Superior de coordonare și control, făcând parte totodată din Adunarea Reprezentativă a Membrilor.
  4. Propune realizarea de către Asociația Română de Franciză, a unor programe cu impact social, în vederea îndeplinirii prin intermediul acestora a obiectivelor ce guvernează întrega activitate a Asociației Române de Franciză.
  5. Controlul și coordonarea activității Comisiilor departamentale de resort, se va realiza pe baza rapoartelor trimestriale de activitate pe care acestea sunt obligate să le îndeplinească.
  6. Solicită Secretariatului General să ceară organelor competente convocarea în Sedință extraordinară a Consiliului Director, pentru soluționarea unor aspecte legate de bună desfășurare a activității întregii Asociații.
  7. colaborează cu instituții de profil interne și internaționale.
  8. Consiliul Superior de Coordonare și Control.

   A. COMPONENȚA:

   a) Președinte

   b) Președinte de Onoare

   c) Prim-Vice-Președinte

   d) Secretar General

   e) Secretar

   f) 6 Vicepreședinți

   Întrunire:În ședințe ordinare: se reunește o dată pe an, la data ce va fi fixată în cadrul ședinței anterioare Membrii Consiliului Superior de Coordonare și Control sunt membrii ai Comisiilor de coordonare și ai Secretariatului General. Totodată, această calitate este întrunită în persoana membrilor Adunării Generale și ai Consiliului Director, precum și în membrii Comisiei de mediere.

   B. ATRIBUȚIILE ȘI MODUL DE FUNCȚIONARE:

   1. ordinea de zi în cadrul ședințelor este dată de analizarea activității întreprinse de Asociația Română de Franciză.
   2. modalitatea de adoptare a hotărârilor, precum și alegerea organelor de conducere, este cea prevazută în cadrul Consiliului Superior.
   3. în situația participării la ședințe a Președintelui Consiliului Director, acesta va prezida și ședințele prezentului Consiliu.
   4. subiectele aflate pe ordinea de zi sunt alese, la indicația Consiliului Director, de o comisie din care fac parte membrii ai Secretariatului General și ai Comisiilor de coordonare și mediere.
   5. pentru desfășurarea în bune condiții a activității acestuia, vor fi desemnați de către Președintele Consiliului, doi secretari de sedință.
   6. realizează o analiză a activității întreprinse până la momentul ședinței de către Comisiile de coordonare.
   7. realizează propuneri în ceea ce privește programele ce ar putea fi dezvoltate de Asociație.
   8. numește președinții de onoare ai Consiliului.
   9. Președinții și Vicepreședinții Comisiilor de Resort fac parte din Colegiul Permanent cu aprobarea prealabilă a Consiliului Director al Asociației Române de Franciză.