Miercuri
08.02.2012
Ordonanța nr.52 din 28 august 1997 privind regimul juridic al francizei în prezentare prescurtată:
 

Noțiuni:

Franciza este un sistem de comercializare bazat pe o colaborare continuă între persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă unei alte persoane, denumită beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu.

Francizorul este un comerciant care:

 • este titularul drepturilor asupra unei mărci înregistrate; drepturile trebuie sa fie exercitate pe o durată cel puțin egală cu durata contractului de franciză;
 • conferă dreptul de a exploata ori de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu;
 • asigură beneficiarului o pregătire inițială pentru exploatarea mărcii înregistrate;
 • utilizează personal și mijloace financiare pentru promovarea mărcii sale, cercetării și inovației, asigurând dezvoltarea și viabilitatea produsului.

Beneficiarul este un comerciant, persoană fizică sau juridică, selecționat de francizor, care aderă la principiul omogenității rețelei de franciză, așa cum este ea definită de către francizori.

Know-how este ansamblul formulelor, definițiilor tehnice, documentelor, desenelor și modelelor, rețelelor, procedeelor și al altor elemente analoage, care servesc la fabricarea și comercializarea unui produs.

Rețeaua de franciză cuprinde un ansamblu de raporturi contractuale între un francizor și mai mulți beneficiari, în scopul promovării unei tehnologii, unui produs sau serviciu, precum și pentru dezvoltarea producției și distribuției unui produs sau serviciu.

Norme privind relațiile dintre părți. Relațiile precontractuale, contractuale, postcontractuale

Faza precontractuală are ca scop să permită fiecărei părți să-și confirme decizia de a colabora.

Francizorul furnizează viitorului beneficiar informații care îi permit acestuia să participe, în deplină cunoștință de cauză, la derularea contractului de franciză.

Francizorul se obligă să furnizeze beneficiarului informații despre:

 • experiența dobândită și transferabilă;
 • condițiile financiare ale contractului, respectiv redeventa inițială sau taxa de intrare în rețea,redeventele periodice, redeventele din publicitate, determinarea tarifelor privind prestările de servicii și tarifele privind produsele, serviciile și tehnologiile, în cazul clauzei obligațiilor contractuale de cumpărarare;
 • elementele care permit beneficiarului să facă calculul rezultatului previzionat și să-și întocmească planul financiar;
 • obiectivele și aria exclusivității acordate;
 • durata contractului, condițiile reînnoirii, rezilierii, cesiunii.

Contractul de franciză trebuie să reflecte interesele membrilor rețelei de franciză, protejând drepturile de proprietate industrială sau intelectuală ale francizorului, prin menținerea identității comune și a reputației rețelei de franciză.

Contractul de franciză trebuie să definească, fără ambiguitate, obligațiile și responsabilitățile fiecărei părți, precum și orice alte clauze ale colaborării.

Francizorul trebuie să îndeplinească urmatoarele cerințe:

a) să dețină și să exploateze o activitate comercială, pe o anumită perioadă, anterior lansării rețelei de franciză;

b) să fie titularul drepturilor de proprietate intelectuală și/sau industrială;

c) să asigure beneficiarilor săi o pregătire inițială, precum și asistență comercială și/sau tehnică permanentă, pe toată durata existenței drepturilor contractuale.

Beneficiarul trebuie să îndeplinească urmatoarele cerințe:

a) să dezvolte rețeaua de franciză și să mențină identitatea sa comună, precum și reputația acesteia;

b) să furnizeze francizorului orice informație de natură a facilita cunoașterea și analiza performanțelor și a situației reale financiare, pentru a asigura o gestiune eficientă în legatură cu franciza;

c) să nu divulge la terțe persoane know-how-ul furnizat de către francizor, atât pe toată durata contractului de franciză, cât și ulterior.

Contractul de franciză trebuie să cuprindă urmatoarele clauze:

 • obiectul contractului;
 • drepturile și obligațiile părților;
 • condițiile financiare;
 • durata contractului;
 • condițiile de modificare, prelungire și reziliere.

Contractul de franciză va respecta urmatoarele principii: 

 • termenul va fi fixat astfel încât să permită beneficiarului amortizarea investițiilor specifice francizei
 • francizorul va înștiința pe beneficiar cu un preaviz suficient de mare asupra intenției de a nu reînnoi contractul la data expirării sau de a nu semna un nou contract;
 • în cadrul clauzelor de reziliere, se vor stabili în mod clar circumstanțele care pot să determine o reziliere fără preaviz;
 • condițiile în care va putea să opereze cesiunea drepturilor decurgând din contract vor fi cu claritate precizate, în special condițiile de desemnare a unui succesor;
 • dreptul de preemtiune va fi prevăzut, dacă interesul menținerii sau dezvoltării rețelei de franciză necesită recunoașterea acestui drept;
 • clauzele de nonconcurență vor fi cuprinse în contract, pentru protejarea know-how-ului;
 • obligațiile financiare ale beneficiarului vor fi cu claritate precizate și vor fi determinate astfel încât să favorizeze atingerea obiectivelor comune.
 •  

  Prin contractul de franciză, francizorul controlează respectarea tuturor elementelor constitutive ale imaginii mărcii. Marca francizorului, simbol al identității și al renumelui rețelei de franciză, constituie garanția calității produsului/serviciului/tehnologiei furnizate consumatorului. Aceasta garanție este asigurată prin transmiterea și prin controlul respectării know-how-ului, furnizarea unei game omogene de produse și/sau servicii și/sau tehnologii. Francizorul se asigură că beneficiarul, printr-o publicitate adecvata, face cunoscut că este o persoană independentă din punct de vedere financiar în raport cu francizorul său sau cu alte persoane.

  Dreptul care se transferă obligă beneficiarul la plata unei redevente și îl autorizează să utilizeze marca produselor și/sau serviciilor și/sau tehnologiilor, know-how-ul ori o altă experiență deosebită de franciză, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, după caz, susținut permanent de asistența comercială și/sau tehnica a francizorului, pe toată durata de valabilitate a contractului de franciză.

  Francizorul va notifica în scris beneficiarului orice încălcare a obligațiilor contractuale și îi va acorda un termen rezonabil de remediere.

  La încetarea relațiilor contractuale, relațiile postcontractuale se vor baza pe regulile unei concurențe loiale.

  Francizorul poate să impună obligații ferme fostului beneficiar, asigurând astfel protejarea caracterului confidențial al afacerii și, în special, neutilizarea know-how-ului de către o rețea concurentă.

  În cazul în care francizorul propune semnarea unui contract de exclusivitate, vor fi respectate urmatoarele reguli:

 1. dacă este încasată o taxă de intrare în rețeaua de franciză, la semnarea contractului de franciză, suma privind drepturile de exclusivitate, prevăzută în contract, este proporțională cu taxa de intrare și se adaugă acesteia;
 2. în lipsa taxei de intrare, modalitățile de rambursare a taxei de exclusivitate sunt precizate în cazul rezilierii contractului de franciză;
 3. taxa de exclusivitate poate fi destinată pentru a acoperi o parte a cheltuielilor necesare implementării francizei și/sau pentru a delimita zona și/sau pentru know-how-ul transmis;
 4. contractul de exclusivitate trebuie să prevadă o clauză de reziliere, convenabilă ambelor părți;
 5. durata este determinată în funcție de caracteristicile proprii fiecărei francize.

Francizorul poate să impună o clauză de nonconcurență și de confidențialitate, pentru a împiedica înstrăinarea know-how-ului transmis pe durata contractului de exclusivitate.

În temeiul relațiilor contractuale cu beneficiarii săi, francizorul va întemeia o rețea de franciză, care trebuie exploatată astfel încât să permită păstrarea identității și renumelui rețelei pentru care francizorul este garant.

Rețeaua de franciză este formată din francizor și beneficiari. Prin organizare și dezvoltare, rețeaua de franciză trebuie să contribuie la ameliorarea producției și/sau distribuției de produse și/sau de servicii.

 

Publicitate și selecție

Publicitatea pentru selecționarea beneficiarilor trebuie să fie lipsită de ambiguitate și să nu conțină informații eronate.

Documentele publicitare, care prezintă rezultatele financiare previzionate ale unui beneficiar, vor trebui să fie obiective și verificabile.

(1) Francizorul selecționează beneficiarul care face dovadă competențelor solicitate, respectiv: calități manageriale și capacitate financiară pentru exploatarea afacerii.

(2) Francizorul, în calitate de inițiator și garant al rețelei de franciză, trebuie să vegheze la păstrarea identității și a reputației rețelei de franciză.


Subiecte populare in Forum

Alocații pentru copii

Spune-mi, cu pașaport românesc pot primi alocații pentru copii până la 18 ani? Am citit informatiile de pe site https://cetatenie.md/detskie-posobiya/

1 Declaratii
Final 18.05.2023
Reputația francizei, un aspect esențial

ÎMPRUMUTURI ONLINE ÎNTRE PERSOANE FIZICE FĂRĂ COMISIOANE O ECHIPĂ FOARTE DINAMICĂ ESTE LA LUCRU. Bună ziua, dragi indivizi. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai...

1 Declaratii
Final 08.01.2023
Afacere pusă la cale într-o cafenea

ÎMPRUMUTURI ONLINE ÎNTRE PERSOANE FIZICE FĂRĂ COMISIOANE O ECHIPĂ FOARTE DINAMICĂ ESTE LA LUCRU. Bună ziua, dragi indivizi. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai...

1 Declaratii
Final 08.01.2023
Starbucks vine în biroul companiilor

ÎMPRUMUTURI ONLINE ÎNTRE PERSOANE FIZICE FĂRĂ COMISIOANE O ECHIPĂ FOARTE DINAMICĂ ESTE LA LUCRU. Bună ziua, dragi indivizi. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai...

2 Declaratii
Final 08.01.2023
KFC preferă mall-urile

ÎMPRUMUTURI ONLINE ÎNTRE PERSOANE FIZICE FĂRĂ COMISIOANE O ECHIPĂ FOARTE DINAMICĂ ESTE LA LUCRU. Bună ziua, dragi indivizi. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai...

2 Declaratii
Final 08.01.2023
Afacerile Safety Broker au crescut în timpul crizei

ÎMPRUMUTURI ONLINE ÎNTRE PERSOANE FIZICE FĂRĂ COMISIOANE O ECHIPĂ FOARTE DINAMICĂ ESTE LA LUCRU. Bună ziua, dragi indivizi. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai...

2 Declaratii
Final 08.01.2023
Profi ia locul Rapidului din Brașov

ÎMPRUMUTURI ONLINE ÎNTRE PERSOANE FIZICE FĂRĂ COMISIOANE O ECHIPĂ FOARTE DINAMICĂ ESTE LA LUCRU. Bună ziua, dragi indivizi. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai...

2 Declaratii
Final 08.01.2023
Franciza de provincie: un business cu suflet

ÎMPRUMUTURI ONLINE ÎNTRE PERSOANE FIZICE FĂRĂ COMISIOANE O ECHIPĂ FOARTE DINAMICĂ ESTE LA LUCRU. Bună ziua, dragi indivizi. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai...

6 Declaratii
Final 08.01.2023